VETLLEM PELS DRETS DELS INFANTS

El dia 20 de novembre de 2020 fa 31 anys que es va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants a l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest fet va representar un gran pas endavant en la concepció dels infants com a subjectes de drets.
Enguany, és un any especialment important per seguir impulsant el reconeixement de tots els drets que en ella es recullen: la no-discriminació, l’interès superior de l’infant, el dret a la vida i participació.

Vulneració de drets dels infants durant la pandèmia

Els infants són un dels col·lectius que pateixen més les crisis i problemes de la societat i no ha estat diferent en el transcurs de l’actual crisi per la pandèmia de la Covid-19. Sens dubte, aquesta ha vulnerat greument el drets dels infants i adolescents, especialment d’aquells iaquelles que es troben en una situació més vulnerable.

Les dades sobre la situació de pobresa i exclusió social de la infància i l’adolescència eren esfereïdores abans del 2020. Segons l’Enquesta de Condicions de Vida del 2019 (Idescat), el 32,8% dels infants a Catalunya es trobava en risc de pobresa o exclusió social. La irrupció de la Covid i les seves conseqüències empitjorà aquest percentatge.  

 Dret a l’educació

Així mateix, la situació actual ha deixat en evidència les diferències d’accés a l’educació de qui no disposa en el seu entorn familiar, de mitjans econòmics, recursos i/o coneixements tecnològics. La bretxa digital no és només una qüestió econòmica, que també, sinó que va acompanyada de dificultats a l’hora de fer servir els mitjans per accedir a continguts i tràmits de manera virtual, fet que vulnera en molts casos el dret a l’educació durant els períodes de confinament.

Dret a l’alimentació i l’habitatge

Per altra banda, moltes de les famílies que atenem depenen d’una economia inestable on els ingressos provenen de feines realitzades per hores i sovint sense contracte laboral. Això sumat a l’aturada de l’activitat econòmica i la reducció dràstica d’ocupació, ha fet trontollar en moltes llars l’accés a una alimentació adequada, així com dificultats per pagar subministres i altres necessitats bàsiques.

Dret a participar en la vida social, política i cultural

El dret a participar en la vida social, política i cultural de la infància també ha quedat renegat a un pla secundari durant la gestió de la crisi i s’ha fet evident en diferents moments. Com a exemple, el tancament dels parcs infantils i altres espais de socialització i aprenentatge sense tenir en compte totes les conseqüències que això pot tenir en el desenvolupament dels infants.

Degut a tots aquests factors comentats, entre d’altres, s’ha agreujat la inestabilitat de les estructures familiars, provocant malestar emocional en infants i joves, i afectant a la seva salut física, mental i social.

Com vetllem pels drets dels infants

Des del Centre Obert Tria de la Fundació Comtal treballem dia a dia per acompanyar a infants i adolescents, partint de la base que aquests han hagut de canviar les seves rutines, els seus mitjans d’aprenentatge i han perdut el contacte directe amb amics/gues i persones properes durant un període de temps perllongat. Tots aquests canvis han afectat i segueixen afectant el present dels infants i cal acompanyar-los emocionalment en la gestió d’aquesta realitat.

Com a educadors/es tenim la missió i la responsabilitat de vetllar pels sueus drets i per això des dels diferents programes socioeducatius del Centre Obert afavorim el desenvolupament integral dels infants i adolescents. Treballem hàbits de vida saludables, oferim activitats de suport emocional i socialització, promovem activitats educatives d’oci, afavorim la integració dels infants en el seu entorn i acompanyem a les famílies en els processos d’educació i creixement dels seus fills/es.

Procurem oferir activitats innovadores com la musicoteràpia per acompanyar en la gestió de les emocions, complementem l’alimentació dels infants i adolescents mitjançant berenars saludables, potenciem l’adquisició d’aprenentatges i competències a través del reforç escolar i treballem en xarxa amb altres agents socioeducatius per tal d’esdevenir un espai de cobertura de necessitats i benestar, detectant i prevenint situacions i factors de risc.

És així com, dia a dia, enfoquem la nostra tasca professional perquè  famílies, infants i adolescents sentint i visquin el Centre com un espai de seguretat i confiança, promovent el seu benestar emocional, mental i social”

Activitats en el marc del dia Internacional del Drets dels Infants

Al Centre Obert Tria van celebrar el dia Internacional dels Drets dels Infants, fent diverses activitats commemoratives amb infants i adolescents.
Els més petits i petites van conèixer i reflexionar sobre els seus propis drets a través del conte “Home de color” de Jerome Ruillier i fent una activitat artística “Drets al plat”. I el grup més gran ho va fer construint un mural per fer valer, més que mai, els seus propis drets.

Reivindiquem

Reivindiquem incrementar la inversió en l’àmbit social, en el que implica a la infància i les famílies,  per tal de poder adoptar les mesures necessàries per atendre les situacions de més vulnerabilitat.

Núria Garcia Catalán
Coordinadora Centre Obert Tria – Fundació Comtal