EL TREBALL AMB LES FAMÍLIES, PALANCA DE CANVI

Volem continuar oferint un espai de participació, acció i empoderament a les famílies que vénen al Tria, però també a d’altres famílies en situació de vulnerabilitat social i que viuen a Ciutat Vella. I ho volem fer des d’un punt de vista integral, desplegant activitats d’atenció individual i grupal que serveixin per capacitar-les i millorar les diverses situacions amb les que es troben. Dotant-les de recursos i treballant amb i per la comunitat.

Perquè creiem que a través de la participació, les famílies es converteixen en agents actius i de canvi envers la seva vida, però també amb l’entorn.

Quin és el treball que estem fent amb les famílies? 

 • Punt d’Informació Familiar Tria: Permet informar, orientar o derivar a les famílies als recursos adients, així com fer un diagnòstic constant mitjançant la detecció de necessitats. S’ofereix de forma setmanal a les mares i pares dels projectes de la Fundació Comtal, així com d’altres que poden venir d’altres agents i recursos de la xarxa.
 • Tallers familiars de cuina, costura i manualitats tenint en compte les motivacions i responent a la demanda de les pròpies famílies. És a partir d’aquests espais que es treballen les competències i capacitats,  i que es fomenten valors positius de la cohesió social. També són espais de proximitat i confiança on les mares i pares poden expressar les seves inquietuds.

El taller de cuina ocupa dos hores setmanals. A partir de les receptes aportades per les mares i mares és treballa el català i les històries de vida associades, es tracta de reforçar l’intercanvi de les vivències de cadascú i l’autoestima en els seus processos vitals.

IMG_0151

 • Taller d’informàtica i TIC per introduir coneixements a nivell d’usuari. L’activitat s’associa al taller de cuina, creant continguts a les xarxes socials per a la difusió de les receptes de les famílies.
 • Aprenentatge i Servei: es potencia la participació d’un grup motor de mares i pares a les activitats comunitàries de Juguem al Carrer que es celebra una vegada al mes a l’espai públic.
 • Suport psicològic: teràpia individual o familiar quan es detecta la necessitat.

Totes aquestes activitats les desenvolupem de forma coordinada amb altres serveis de la Fundació: servei sociojurídic, orientació laboral, cursos d’inserció sociolaboral, incorpora, formació per a joves, etc. I amb d’altres serveis i recursos de la xarxa.

El benestar global de la família és clau per a garantir el benestar dels infants i joves que atenem. Si la família pateix dificultats, la situació dels seus fills i filles es veu compromesa. L’augment dels factors de risc en els últims anys i la complexitat dels casos, fa que ens adonem de la importància d’oferir un servei a famílies (més enllà del treball amb els infants del Centre Oebrt) per abordar aquesta complexitat i multifactorialitat:

 • Manca de xarxa de recolzament i teixit social de suport. Famílies nouvingudes sense presència de família extensa i famílies monoparentals en la mateixa situació. Desconeixement de la xarxa de recursos o manca d’accés per la situació jurídica o legal (manca d’empadronaments, permisos de feina, etc.).
 • Casos d’urgència i necessitats bàsiques no cobertes. Dificultats per a cobrir àpats o àpats no saludables, pobresa energètica, dificultats per a cobrir roba i material escolar dels infants i adolescents, situacions d’habitatge no regularitzades. La Renda familiar mitja disponible per habitant (2013, Ajuntament de Barcelona) es situava a un 77,2 al districte de Ciutat Vella.
 • Situacions d’atur o de precarietat laboral i economia submergida per a aconseguir ingressos.
 • Desigualtat en les oportunitats i rigidesa en els rols de gènere, sent la dona la que normalment assumeix la major part de les càrregues familiars i la cura dels fills i de les filles, així com la vida laboral. Manca de conciliació familiar.
 • Manca d’autoestima i situacions d’estrès i angoixa relacionades amb les situacions de precarietat, augment de la conflictivitat dintre del nucli familiar.
 • Baixa capacitació per a l’acompanyament del procés educatiu dels infants i adolescents.
 • En famílies nouvingudes de parla no catalana, manca de coneixement de la llegua acollidora el que dificulta l’accés a oportunitats i serveis.
 • Guetització entre les persones d’un mateix origen respecte a altres amb un origen diferent. Si bé hi ha una alta multiculturalitat (a Ciutat Vella segons dades de gener 2015 es calculava un 42,4 de persones estrangeres respecte el 16,3 de tota Barcelona), la interculturalitat (la relació entre persones de diferent origen cultural o nacional) esdevé minsa o superficial.
 • Manca de cohesió social al territori per l’alt contrast adquisitiu en les diferents situacions de les persones que hi conviuen. En un mateix barri, com és el de Sant Pere, Santa Caterina i La Rivera trobem situacions molt dispars en la vida de les persones, existeix una part visible altament turística i comercial, però també una part poblacional no tant visible amb un nivell adquisitiu baix.

slider_home_colabora