AMB ELS DRETS DELS INFANTS, NO S’HI JUGA

L’empitjorament de les condicions de vida dels infants amb l’arribada de la pandèmia, ens ha portat a llançar la campanya “Amb els drets no s’hi juga”. Una campanya que té com a objectiu reivindicar la protecció dels drets dels infants i adolescents, i donar a conèixer com s’han vist vulnerats amb l’arribada de la Covid.

 Cal destacar que gran part de la tasca que fa diàriament la Fundació Comtal (abans i després de l’estat d’alerta sanitària) gira al voltant de garantir els drets dels infants i de treballar perquè nenes i nens sàpiguen que el simple fet de ser estimat, tenir una llar o ser escoltats, són drets bàsics els quals haurien de tenir només pel fet d’existir.

DRET A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I A LA PARTICIPACIÓ

Un dels drets fonamentals de la infància és el dret a la llibertat d’expressió i participació. Segons la Declaració dels Drets dels Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1959, la infància té dret a cercar, rebre informacions adaptades al seu grau de maduresa i a ser escoltada.

La llibertat d’expressió comporta benestar i inclusió i permet a l’infant ser capaç d’entendre i comprometre’s amb el món que l’envolta. Un infant que es pot expressar és i serà un infant sa que podrà respectar-se a ell/a mateix/a i tenir cura a la vegada d’altres persones.
En aquest context, cal promoure i treballar per garantir la participació i l’escolta real dels infants, en totes les decisions que els afecten a la seva vida.

Des de la Fundació Comtal donem veu als infants, escoltem les seves opinions i creem dinàmiques per fomentar la seva participació, reflexió i criteri amb total llibertat i sense judicis.

Fa unes setmanes vam organitzar una activitat perquè els infants coneguessin quin eren els seus drets i reflexionessin sobre com voldrien que fos la seva ciutat ideal. Aquest va ser el resultat:

DRET A LA SALUT I EL BENESTAR

infants

Els infants tenen dret a gaudir del nivell més alt possible de salut i benestar. Per salut i benestar s’entenen aquelles formes de mantenir hàbits de vida saludables i un nivell de benestar físic i mental òptim. Inclou entre altres, la possibilitat de tenir aigua potable, una bona higiene, alimentació, una llar, rebre atenció mèdica gratuïta, i tenir adults al costat que vetllin per la seva educació, estat emocional i desenvolupament.

 La situació excepcional que estem vivint, ha afectat directament la salut mental dels infants i adolescents. Segons l’estudi d’infància i adolescència “Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya” de PINCAT i la Taula del Tercer Sector Social, un 47% de les entitats enquestades afirma que, amb la crisi de la COVID-19, el nombre d’infants atesos amb problemes de salut mental ha augmentat i es preveu que augmenti en els propers mesos, i calcula que quant a problemes de salut mental, almenys un 13% dels infants i adolescents atesos per les entitats de la mostra en té.

Aquest deteriorament de la salut mental, s’ha manifestat en ansietat, depressió, agressivitat, baixa autoestima, i pors generades per la situació de pandèmia i les dificultats de conviure en espais molt reduïts durant el confinament.

Per tal de superar el dany emocional viscut, és urgent prendre mesures que garanteixin l’accés a un servei sanitari públic i de qualitat per tractar la salut mental.

A la Fundació Comtal, posem el nostre granet de sorra oferint un servei de suport i acompanyament psicològic gratuït per a infants, joves i famílies. I cobrim necessitats bàsiques relaciones amb alimentació, higiene i equipament escolar a 42 infants de l’àrea socioeducativa gràcies a les targetes en béns del programa CaixaProinfancia.

DRET A L’HABITAGE I A LA PROTECCIÓ

educació

 La vulneració del dret a l’habitatge és un dels aspectes que més afecta als infants, sent moltes les famílies amenaçades amb quedar-se al carrer.

De fet, el 2020 ha estat marcat per un augment dels desnonaments immobiliaris a Barcelona. Segons el Servei d’Intervencions en Situacions de Pèrdua d’Habitatge i Ocupacions (SIPHO), conegut com la Unitat Antidesnonaments de l’Ajuntament de Barcelona, indica que només entre el 14 de setembre i el 23 d’octubre del 2020, es van ordenar 443 desnonaments a la ciutat.
1.211 persones es van veure afectades, entre les quals 463 eren menors.

El camí per aturar la problemàtica de l’habitatge passa per reactivar el teixit econòmic, canviar les regulacions del mercat de l’habitatge i atendre les emergències socials.

Per tal de garantir el dret a una llar, la Fundació Comtal ofereix en la seva àrea residencial, un espai per viure i créixer a joves migrants sense referents familiars i infants que no poden estar amb les seves famílies.

D’altra banda, els infants han de poder viure en entorns lliures de qualsevol tipus de violència i amb un nivell adient de protecció, atenció i estima.

 Amb la crisi de la COVID-19, el nombre de casos de violència a la llar contra infants i adolescents ha augmentat, tot i que han quedat silenciats per la situació de confinament.

Segons l’estudi d’infància i adolescència “Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya” de PINCAT i la Taula del Tercer Sector Social fins a un 28% dels infants atesos per les entitats podria ser víctima de violència a la llar. Pel que fa a la violència en l’escola i en l’àmbit del lleure i oci, entre un 9% i un 34% dels infants atesos per les entitats en pateix.

Per tal de garantir el dret a la protecció de l’infant fora i dintre de l’entorn familiar, oferim informació específica per a la prevenció de l’abús sexual i el maltractament, i desenvolupem programes de suport a les famílies, on treballem la salut relacional familiar i la criança positiva i sense violència.

Pel que fa a la cura de l’infant, cal afavorir polítiques publiques de suport a la criança i vetllar perquè les mesures de flexibilització laboral i teletreball no invisibilitzin el dret dels infants a rebre una atenció adequada per part de les persones cuidadores, i perquè aquestes mesures no suposin una doble discriminació per a les dones, atès el biaix de gènere en l’assumpció de tasques domèstiques i de cura.

DRET AL JOC I AL LLEURE

joc

L’educació en el lleure és indispensable pel desenvolupament vital dels infants i adolescents, sent rellevant per la millora de les seves relacions socials, l’autoconeixement, la consciència comunitària i l’autonomia personal.

L’infant ha de poder jugar i relacionar-se, però quan acaba l’horari escolar, no tots els infants tenen les mateixes oportunitats d’accés a les diverses fonts educatives i lúdiques fora del entorn escolar.

A Catalunya, 8 de cada 10 infants i adolescents participen en activitats educatives i de lleure, però hi ha un 20% (160.000 infants aprox) que no hi té accés.
Famílies amb menys estudis, ingressos, d’origen estranger… són algunes de les característiques dels infants que menys participen en extraescolars.

Segons la Fundació Bofill, els infants de famílies vulnerables fan 6.000 hores d’extraescolar menys que els de famílies benestants durant el seu pas per l’educació obligatòria, ja que esdevenen activitats que requereixen d’un cost extra que no poden assumir moltes d’aquestes famílies per la situació socioeconòmica en la que es troben.

Des de la Fundació Comtal, promovem el valor del lleure educatiu i de les activitats recreatives, cultuals i esportives com a drets fonamentals pels infants oferint programes socioeducatius com el Centre Obert Tria  i les activitats d’estiu, per tal que cap infant i adolescent es quedi exclòs de l’oferta lúdica fora del curs escolar o es quedin sols a casa o al carrer.

L’empitjorament de la situació socioeconòmica de les famílies ha fet créixer la demanda per accedir a serveis socioeducatius, provocant un augment de sol·licituds i de llistes d’espera per accedir als nostres programes.

Durant el curs 20-21 la Fundació Comtal va atendre prop de 270 infants i adolescents. Un 31’30% es van quedar en llista d’espera i sense poder accedir al Centre Obert Tria a inici de curs perquè les places estaven ja complertes, fet que va deixar enrere a 41 infants i adolescents, dels quals vam poder acollir a 14 durant el curs i 13 vam derivar a altres entitats i recursos del barri.

Pel que fa a les activitats d’estiu, 15 famílies es trobaven en llista d’espera per apuntar als seus fills/es al casal, les colònies i els campaments de la Fundació Comtal, i d’aquestes vam poder acollir a 8 famílies noves, altres 5 vam derivar-les i 2 famílies en contacte amb Serveis Socials del Casc Antic de Barcelona es van quedar sense poder accedir a cap servei d’estiu.

En aquest sentit, demanem ajuts econòmics perquè tots els infants socialment desfavorits puguin participar en igualtats d’oportunitats, a activitats de lleure i extraescolars.

DRET A L’EDUCACIÓ

educació

Tots els infants tenen dret a l’educació. L’educació ha d’estar encaminada a desenvolupar la personalitat, aptituds i capacitats dels infants i adolescents, fomentant el seu esperit respectuós i responsable amb altres persones, altres cultures i amb el medi ambient.

Com es sabut, la pandèmia està provocant que els ingressos de moltes famílies es vegin reduïts i aparegui dificultats per assumir despeses associades a l’escolarització. Un 31% de les famílies ateses per diverses entitats socials no pot cobrir les necessitats econòmiques derivades de l’escolarització segons PINCAT i la Taula del Tercer Sector Social.

D’altra banda, durant el confinament en què el seguiment del curs escolar ha estat telemàtic, la bretxa digital ( dificultat d’accés a les noves tecnologies i coneixements d’ús insuficients) ha resultat especialment discriminatòria per l’alumnat que no disposava de connectivitat ni provisió d’equipaments adequats per seguir les classes. Malgrat l’esforç del Departament d’Educació i les administracions locals encara hi ha alumnes sense accés a l’educació de forma telemàtica i sense dispositius per desenvolupar l’activitat lectiva, fet que provoca risc en la seva inclusió social, educativa, i en el seu futur laboral.

En aquest sentit, L’ONO recull que 1 de cada 3 infants en edat escolar no va tenir accés a classes virtuals quan ens van obligar a tancar les escoles.

A la Fundació Comtal, un 50% de les famílies que vam atendre durant el curs 20-21, no tenien ordinador ni tablet a casa, i l’altre meitat disposava d’un sol dispositiu (generalment mòbil) per compartir entre tots els membres de la família, amb més d’un fill/a en edat escolar.

A més a més, un 22% de les famílies no tenia internet a casa i recorrien a xarxes WIFI del veïnat, botigues del barri o restaurants propers per aconseguir connectivitat. I més del 60% de les famílies que sí en tenien, gaudien d’una connexió insuficient per treballar amb Meets, Zoom o Classroom, plataformes interactives que utilitzaven les escoles per fer classes online.

Davant la situació ens vam marcar com a repte minimitzar al màxim les desigualtats que la pandèmia havia provocat en l’àmbit educatiu, i vam treballar per garantir que infants, adolescents i joves poguessin tenir accés a internet i dispositius tecnològics pel seu present i futur acadèmic, recaptant més de 8.000€  i facilitant al 100% de l’alumnat de l’Escola de Segona Oportunitat de la Fundació Comtal, dispositius adequats per poder continuar el seu itinerari formatiu.

Així doncs, la pandèmia ha vulnerat el dret a l’educació de molt infants i adolescents i ha evidenciat que encara no tots els nois i noies aprenen en igualtat de condicions.

Deixant de banda el context pandèmic, problemes com la pobresa, la segregació escolar o l’abandonament prematur dels estudis continuen sent un autèntic maldecap a Catalunya des de fa anys.

Seguim arrossegant xifres molt elevades de fracàs escolar. Un 20% de l’alumnat no aconsegueix graduar-se de l’ESO segons el  “Mapa del Abandono Educativo Temprano en España, 2021” i també presentem unes xifres molt elevades d’abandonament escolar prematur (el percentatge de joves d’entre 18 i 24 anys que com a màxim ha assolit l’ESO), en comparació a altres països europeus.

Pel que fa la taxa d’abandonament prematurament, almenys un 31% dels infants atesos per més de 30 entitats catalanes abandona l’escola de forma prematura, dada que gairebé doblaria la taxa d’abandonament prematur a Catalunya que actualment és del 17% (INDESCAT, 2021).

Davant d’aquesta situació, des de la Fundació Comtal treballem per combatre l’abandonament escolar prematur, el fracàs escolar i les seves conseqüències, oferint projectes educatius de segona oportunitat, d’acompanyament sociolaboral, i de reforç escolar.

 Degut al augment de sol·licituds per accedir al projecte Tria Estudi de la Fundació Comtal, un 10’9% d’infants i adolescents en situació vulnerable es van quedar en llista d’espera i sense poder accedir al programa d’acompanyament a l’escolarització, fet que va deixar a 9 infants i adolescents fora del servei.

A més a més de treballar per fer front al fracàs escolar, en el nostre espai tecnològic, contribuïm a trencar l’escletxa digital apropant les TIC a la població i millorant els seus coneixements informàtics.

 Per garantir l’accés a una educació gratuïta i de qualitat, s’haurien de dur a terme una sèrie de mesures urgents: vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats d’aprenentatge, augmentar la inversió pública en educació des d’un enfocament inclusiu i d’equitat que prioritzi l’alumnat en situació vulnerable i els centres de major complexitat. Així com garantir un accés universal a les TIC, desenvolupar un pla d’abordatge del fracàs escolar i apostar per les Escoles de Segona Oportunitat.

REIVINDIQUEM ELS DRETS DELS INFANTS

infants

Hem parlat d’habitatge, alimentació, educació, lleure, salut … Aquests són només alguns dels drets fonamentals dels nostres infants pels que ens cal seguir treballant, doncs ens queda encara molta feina a fer per tal de garantir-ne aquests i tots els seus drets d’una forma íntegra i real.

Des de la Fundació Comtal reclamem que la infància no torni a quedar a la cua de les polítiques socials i que es treballi urgentment per tal que tots els nens i nenes tinguin les mateixes oportunitats i cap quedi enrere.

……………………………………………..

Ajuda’ns a seguir protegint els drets de més de 300 infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat durant aquest nou curs:

Fes un donatiu.
Fes voluntariat.